Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Dark Mordor lyrics

Album: Dark Millennium [1999]

Tracks12
 01  Dark Millennium
 02  Temné tisícročie
 03  Napalm Rain
 04  Napalmový dážď
 05  Upside Down
 06  Dole tvárou (Hore nohami)
 07  Desperate Souls
 08  Zúfalé duše
 09  Catholic Intervention
 10  Katolícky zákrok
 11  Suffering is Eternity
 12  Utrpenie je večnosť
all Dark Mordor lyricsDark Millennium
We pray for thousand years
For peace, love and submission
We look into our eyes for a long time
We all are the people and we still kill

We kneel in the temples of redemption
And suddenly we all are brothers
We wait for our dreamed up god
To wash away our sins

Why tell me why?
We are murderers of our lifes?
Why tell me why?
We are believers and lie before god?

We are walking in the crowds
Thousands of believers against each other
Which is so stupid and absurd
We have flags and Christian signs

We suffer for thousand years
We accuse, punish, kill
We convict, torture, judge
We lie and we cruelly ruleback to top
Temné tisícročie
Tisíc rokov sa modlíme
za mier, lásku a pokoru
strašne dlho si hľadíme do očí
všetci sme ľudia a predsa zabíjame

Kľačíme v chrámoch spásy
a zrazu sme všetci bratia
čakáme svojho vysnívaného Boha
aby z nás zmyl tisícročné hriechy

Prečo, povedzte prečo
sme vrahmi vlastných životov?
Prečo, povedzte prečo
sme veriaci a klameme pred Bohom?

Kráčame v zástupoch
tisíce veriacich proti sebe
aké je to hlúpe a absurdné
máme zástavy a kresťanské znaky

Tísic rokov trpíme
obviňujeme, trestáme, zabíjame
usvedčujeme, trápime, súdime
klameme, kruto vládnemeback to top
Napalm Rain
We will begin again
We will continue the beautiful fire
We will blnd heaven with burning hell
We will do away with affectation of love

Cleanliness of cremation
We will speed up death of those innocent
We will burn our sign of supremacy
hot and warm rain
We are breakers, are we free?

We will run it again
We will clean our souls with napalm
We will be heroes for our government
Heroic deed - present with napalm

Cleanliness of cremation
We will speed up death of those alive
We will burn our sign of supremacy
hot and warm rain
fucking agreeable rainback to top
Napalmový dážď
Tak začnime znovu
pokračujme v nádhernom ohni
nebo spojme s horiacim peklom
prestaňme s pretvárkou lásky

Čistota spopolnenia
urýchlime smrť tím čo sú nevinní
vypáľme svoj znak nadvlády
tak horúci a teplý dážď
sme skrotitelia, sme slobodní?

Tak spustime to znovu
očistime si duše
naša vláda bude na nás hrdá
hrdinský čin - darček s napalmom

Čistota spopolnenia
urýchlime smrť tím čo sú nažive
vypáľme svoj znak nadvlády
tak horúci a teplý dážď
tak skurvene príjemný dážďback to top
Upside Down
In the middle of the street
With brain full of blood
With hair full of vomits
A man hanged face down

A man with suspicious face
Immediate criminal
A man full of freedom
A man turned upside down

He cries that he's innocent
Dead faces around him
Only one accidental walker
Dies turned face down

Face down, punishment without a cause
With brain full of blood
In the middle of the street
A man full of freedomback to top
Dole tvárou (Hore nohami)
Uprostred ulice
s mozgom plným krvi
s vlasami plnými zvratkov
visí dole tvárou muž

Muž s podozrivou tvárou
okamžitý zločinec
muž plný slobody
zavesený hore nohami

Kričí, že je nevinný
a vôkol neho bezduché tváre
náhodný chodec jediný
umiera dole tvárou

Dole tvárou, trest bez príčiny
s mozgom plným krvi
uprostred ulice
muž plný slobodyback to top
Desperate Souls
A burning garden
The garden of Eden
When you commit a sin
Next thing you are expelled
Left at the mercy of own damnation

A burning garden
An oasis of peace
Destroyed by your greediness
Irrigated with blood of thousands of murders

You appeal again
And god will forgive you
His love washes away your blood
So pay (me) and you will be purged

I stole your soul
I am Lucifer, the betrayer of god
Your sin is your choice
You fear to give up your life

You are carried away by the message of lies
Give up your life for a burning paradise
Do you feel no hope?
Where is the security your master promised you?back to top
Zúfalé duše
Horiaca záhrada
záhrada Eden
keď dopúšťaš sa hriechu
následne si vyhostený, ponechaný
na pospas zatrateniu

Horiaca záhrada
oáza pokoja
zničená Vašou chamtivosťou
skropená krvou tisícich vrážd

Znova sa odvoláš
a Boh ti odpustí
jeho láska zmyje tvoju krv
tak zaplať a si očistený

Ukradol som tvoju dušu
som Lucifer, zradca boha
tvoj hriech je tvoja voľba
tvoj strach je zriecť sa toho života

Necháš sa uniesť
zaplatíš životom za horiaci raj
cítiš, že nemáš nádej?
kde je tá istota čo sľuboval ti tvoj pán?back to top
Catholic Intervention
Time, when suffering blew in the wind
Blinded human race and one king
A being yielding the submission of world
A holy cross and a bloody sword

That's where it all begun, it continues now
Bowing crowds, kneeling masses
Burning bonfires full of innocent people
Cynical smiles of those with power

Many begging, anxious voices
Vanished among those mad faces
Bodies perfectly purged in flames
Now reside in hell - in the name of God

People these days
Are preventing, destroying, burning freedom
Just like they did before
Eye for an eye
A life behind closed window

People must believe in something
Yet they must be free
Not like animals hidden in a cage
Forbidden to think, to live, to see.back to top
Katolícky zákrok
Čas, keď utrpenie letelo vetrom
zaslepené ľudstvo a jeden kráľ
bytosť plodiaca pokoru sveta
svätý kríž a krvavý meč

Vtedy to začalo a pokračuje dodnes
sklonené zástupy kľačiace na kolenách
horiace hranice plné nevinných ľudí
cynické úsmevy tých, čo majú moc

Uprostred šialených tvárí
zaniklo veľa prosebných, úzkostlivých hlasov
telá perfektne očistené v plameňoch
v mene Boha spočinuli v pekle

Ľudia ako vtedy tak aj dnes
bránia, ničia, pália slobodu
oko za oko
život za zavretým oknom

Viem, že ľudia musia v niečo veriť
ale ako slobodní
nie ako králiky ukryté v klietke
zákaz myslieť, žiť a vidieťback to top
Suffering is Eternity
Tears from your beautiful eyes
Crying with the expression of solitude
of sudden meditation

Flames of candles
Blue hope suffers in a distance
For the world which destroys
Its own root

His origin of living
The fraction of time, of eternity
Of sudden returns
Of spiritual freedom

Blind men with a thorn in heart
Beauties without sentiment and tears
So beautiful dead world
Cold expression of own words

What a life? What do you feel?
Something living without the meaning
Of own existence

On the border of the human abyss
Without feelings, with none sorrow

The sense of your words
Crying leaves of burning treesback to top
Utrpenie je večnosť
Slzy tvojich nádherných očí
plačúcich s výrazom samoty
náhleho rozjímania

Plamene sviec
modrastá nádej v diaľke trpí
za svet ktorý ničí
vlastný koreň

Pôvod bytia
zlomok času, večnosti
náhlych návratov
duševnej voľnosti

Slepci s tŕňom v srdci
krásky bez citu a sĺz
tak nádherný mŕtvy svet
chladný výraz vlastných slov

Čo život, čo cítiš
niečo žijúce bez významu
vlastnej existencie

Na kraji ľudskej priepasti
bez citu, žiadnych trápení

Zmysel tvojich slov
plačúce lístie horiacich stromovback to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy