Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Helheim lyrics

Album: Jormungand [1996]

Tracks14
 01  Jormundgand
 02  English:
 03  Vigrids Vard
 04  ENGLISH: The Spirit Of Vigrid
 05  Gravlagt I Eljudne
 06  ENGLISH: Buried In Eljundir
 07  Svart Visdom
 08  ENGLISH: Black Wisdom
 09  Jotnevandring
 10  ENGLISH: Jotun Wandering
 11  Nattravens Tokt
 12  ENGLISH: The Raid Of The Nightraven
 13  Galder
 14  English:
all Helheim lyricsJormundgand
I havets svarte dyp, under den farefulle sjo
havet rundt alle land, der ferdes ingen mann
kom sosken av jormundgand, bli med I den siste strid
kom I deres fars navn, loke venter dere I krig

bolgene reiser seg som fjell
de vil drepe hver konge hver tr? ll
der de drukner I vannet
som siger innover landet
maktenes morke har inntatt jorden
ondskap siger I floden av jormundgands bolgebrus
som er lik hundre vinders sus

na ser man intet gront
alt ligger I et askehav
og alt det som var skjont
ligger na I undergang
jorden er et apent sar
som sakte synker bort
inger flere levear
alt er bare sort

drept av tors hammer
men drept blir tor selv
jormundgand, hersker over dypet
ondskapens morke flod

dod er havets hersker
dod er ondskapens morke flod
dod er sonn armen som omslynger midgard
dod er amren som aldri slapp los for tidens strid
dod er jormundgand som entret morkets favnback to top
English:
in the black deeps of the ocean
under the perillous sea
the ocean encompassing all the land
there no man dares to sail
come breathren of jormundgand
join in the final battle
come in the name of your father
loke awaits you in the war

the waves are rising as mountains
they will murder each king and each trell
where they drown in the sea
that is flowing over the land
the twilight of the gods has conquered the earth
evil is saging in the flood of jormundgands gush of waves
and sounds like the sough of a hundred winds

now, no green can be seen
everything lies in a sea of ashes
and all that once was beautiful
is now in ruins
the earth is an open wound
which slowly fades
no more years of life
everything is black

slain by thors hammer
but he himself is killed
jormundgand, the lord of the deep
the black flood of evil

dead is the lord of the sea
dead is the dark flood of evil
dead is lokes son the serpent that surrounds midgard
dead is the serpent that never was released before the
final battle
dead is jormundgand he who enters the embracement of
darknessback to top
Vigrids Vard
pa vigrids slette en kjolig nott
hviler der en take tett
foles som et himmelsk kvel
der jeg star forlatt I takens hjerte

en sen oktober fullmane natt
ensom pa en hedensk mark
I vigrids vard
I taken av min skjebne

jeg foler en kald bris fare lett forbi
den streifer meg, tar meg langt avsted
jeg svever gjennom luften som en ensom ravn
mens vigrids vard sagte lar meg do

dra meg med til ingensteds
slik at jeg kan do
og vigrids vard
kan forstatt jakte
pa de sterke menns sjeler

la vigrids vard styrkes
slik at den kan dyrkes
og en lavere makt
kan bli odelagtback to top
ENGLISH: The Spirit Of Vigrid
on the field of vigrid a cold night
a thick fog rests
feels like a heavenly suffocation
there I stand in the heart of the fog

a late october fullmoon night
lonely on a pagan field
in the spirit of vigrid
in the fog of my fate

I feel a cold breeze drifting lightly by
it touches me, takes me far away
I float through the air lonely as a raven
while the spirit of vigrid slowly lets me die

take me to nowhere
so that I can die
and let the spirit of vigrid
still hunt for the souls of the strong men

strengthen the spirit of vigrid
so that it can be worshipped
and make a lesser might disappearback to top
Gravlagt I Eljudne
I den morke hall
hvor doden er ens kall

for her er ingen nade los
I den tomme, glemte sal
her hvor balder fros
og dode I hels morke hall

gravlagt I eljudne
ingen her en fredsmann er
pine og pest
fra dodsrikets begj? r
la skrikene klinge
og lokke doden frem
for den skal bringe
fortapelse inn I dem

I dunkle daler gamle
pines? ser, vaner - alle
I gamle morke eljudne
I dunkle doler gamle

tomhetens korstog har kommet
glemsel og tap har dodsrikets bragt
? ser og vaner er alle I hel domt
der hvor balder ble gravlagtback to top
ENGLISH: Buried In Eljundir
in the dark hall
where death is one call

for here no mercy is
in the empty forgotten hall
where balder froze
and died in hels dark hall

buried in eljudnir
where no man peace can find
pain and plague from the realm of deaths desire
let the screams sound
and lure death forth
it shall bring perdition into them

in obscure and ancient valleys
oblivion and loss has the reals of death
? sir and vanir are all in hell doomed
where balder was buriedback to top
Svart Visdom
pa norsk jord vi star
sonner av den noronne? tt
stolte vi star med sverd og skjold I hand
vi husker den tid
en tid glemt
men snart tibakevunnet
da gudene hersket
og slag var som blodet I var kropp

da vi, vikinger av norge hersket I det kalde nord
og skapte frykt med vart sverd

flammer lyste opp himmelen dengang, men ikke na
blod flot I strie strommer snart det vil igjen
var makt er ikke borte vi star enna tilbake
med vare forfedres visdom
svart som natten
vis som kongen I valhall

en ed ble sverget
sverget til hevn
havn og hot
vart hot skal de fa

den hedenske gjenforeningen venter
ta til sverd, ta til oks
vinder blir til storm dager om til natt
det er tid for hevn slakt de som engang slaktet
vart dodens korstog marsjerer

tornekronen vil falle hardt til grunn
en ingens konge vil stige ned'fra sin trone
han skal bli borte borte for alltid
vikinger vil entre med blodige sverd
for a knuse tronen og slippe fri vare forfedre
de hedenske gudene som I svart visdom
engang hersket og na vil herske pa nyback to top
ENGLISH: Black Wisdom
on norwegian earth we stand
sons of the norse tribe
proud we stand
with swords and shields in hand
we remember the time
a time forgotten but soon to be reconquered
when the gods ruled
and battles were like the blood in our veins

when we, vikings of norway ruled the cold north
and spread fear with our swords

flames lit the sky then, but not anymore
blood floated in wild rivers
and soon the blood will float again
our might is not gone
we still stand with our ancestors wisdom
black as the night
wise as the king of valhalla

an oath was sworn
sworn to revenge
revenge and hate
our hate we will give them

the pagan reunion awaits
reach for your sword, reach for your axe
winds become storms days turn to nights
the time for revenge has arrived
slaughter them whom once slaughtered
our crusade of death marches on

the crown of thorns will fall
hard to the ground
once a nomans king
will descend from his throne
vanish forever
vikings will enter with swords in blood
to crush the throne
and release our ancestors
the pagan gods
who is black wisdom
once ruled
and now will rule againback to top
Jotnevandring
fra heimen I nord kommer en horde stor
etterlater seg dype jotunspor

en vandring mot dommedagens mark
stien forer dem hen mot dodens trone
kjodets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nade

er vandring som forer dem
langt vekk fra jotunheimenback to top
ENGLISH: Jotun Wandering
from heimen in the north a great horde is coming
leaving deep prints of jotun feet

a wandering towards the doomsday field
the path leads them towards the throne of death

our bursts the lust of the flesh which gives might
and slaughters without mercy

a wandering that leads them
far away from jotunheimenback to top
Nattravens Tokt
staende I en skog av skodde
kjenner en eim av kulde slaende
det ventes dod I kveld
doden over meg selv
her I morkvedens indre sal
piner jeg meg selv I hat
presser sverdet dypere inn
dypere og dypere til det fort? rer mitt sinn

nattravens tokt vil begynne
nar natten den vil hylle
svever over meg som et tegn
pa doden, mork og helheim
der hvor hundre menn ferdes
og deres sjel og blod herdes
nattravens tokt vil komme
nar dagen er omme

hill min dod - I skogens favn
mine strik lod - kom nattens ravn
vandrer na som morkets slave - glemt og fortapt

mitt kjott fryser til is mens min sjel vandrer
der man kan fole dodens bris og er blant hels morke slaver

skogen ligger der glemt
svart, dunkel og glemt
intet menneske her finnes
her hvor morke og kulde bindes
taken tetter skogen inne
sa ingen den vil finne
bare de som etter doden lengter
og ned til hel vil senkes

over skogen for midgard, over morkvedens indre sal
svever der en nattens ravn, som hungrer for mer drapback to top
ENGLISH: The Raid Of The Nightraven
standing in a misty forest
feeling a vapour of coldness
death is awaited this night
the death of myself
here in the hall of morkveden
I torture myself in hate
pushing the sword deeper into myself
deeper and deeper until it devours my mind

the raid of the nightraven will commence
when the night it shall praise
it floats above me as a sign
of death, darkness and helheim
there where a hundred men live
and their souls and blood harden
the raid of the nightraven will come
when the day has come to an end

hail my death - in the embracement of the forest
my screams sounded - come raven of the night
I am now wandering as a slave of darkness - forgotten
and lost

my flesh is freezing to ice, as my soul is wandering
there you can feel the breeze of death, and is amongst
the slaves of dark hell

there the forest lies hidden
black, obscure and forgotten
no man is found
where cold and darkness is bound
the forest is enshrouded by fog
so that no one can find it
only those that long for death
and to hell will descend

above the wood south of midgard
above morkvedens inner hall
a nightraven is flying
still with a lust of deathback to top
Galder
(galder er en trollsag som fremfores med en gjallende,
skrikende stemme. odin regnes galdernes opphavsmann)back to top
English:
(galder is a song of sorcery which is performed
with a resounding, screaming voice.
odin reckons to be the originator of the galder)back to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy