Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Otyg lyrics

Album: Alvefard [1998]

Tracks12
 01  Huldran
 02  I Trollberg Och Skog
 03  ¤Lvadimmans Omdaning
 04  Ulvskrede
 05  Fj¤Llstorm
 06  I H¦Stlig Dr¤Kt
 07  Myrdingar - Martyrium
 08  Allfader Vise
 09  Fj¤Lldrottningens Slott
 10  Trollpiskat ¦Demarksblod
 11  Draugen
 12  Skymningsdans
all Otyg lyricsHuldran
Under t„ta kvistb„ltens g„laved
P… ljungkl„dda hyglar och furvuxen hed
Under m…nsk„rans spirande skymningsglans
Som f†rtrollar och f„gnar i skugglekens dans
Mannakulning ljuda i fager ton
I skydraget insveper daggst„nkta mon
En skepnad sk†njes nu uti kv„llningens f…ng
Och tr…nanade sjunger en sn„rjande s…ng

Refr„ng:
Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rv

P… skogens rese f„rdas de vildsk†na r…
I stj„rnpraktens lyster l„ngs den hogstarka …
Hon dig lockar fr…n milans gl†dande kol
Och f†rd„rvar sinnesfriden hos din gem…l
I gruvlig oro hon kallar ditt f†rslavade namn
Men fj„ttrad du st…r i skogsfruns giriga famn
Hon var den vackraste m† som bland kvinnfolk fanns
Men i gr…mossan sl„par en djurlik svans

Refr„ng:
Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rv

Nu n„r myrdimman t„tnar i gryningens tid
¥ter igen du „r hemma vid
Men i sj„len du v…ndas och tiden blir sv…r
Ty tankarna f„rdas mot vildvuxna sn…r
Att i d†velse tj„na det blevo din lott
N„r skogsnuvan kallar och tar dig f†rg…tt

Refr„ng:
Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rvback to top
I Trollberg Och Skog
Den skymningsr†da dimma
I trollberg och skog
I „lvakungens timma
I trollberg och skog
N…gon klampar i b„ckarnas brus
Med t†rsatn av grav†lets rus
D„r l†mska g†lar glimma
Som villfarna tog

I …smark lystet str†var
I trollberg och skog
Han som ditt liv f†r†var
I trollberg och skog
Sedan istaid sig vintern har dr†jt
Fr…n benpipa utskuren fl†jt
H†rs toner som bed†var
Som modf„llt lamslog

Refr„ng:
I den str…lf…ngsfalnande himmelsgl†d
Vederg„llningens st„mma lj†d
Sj„ll†s vrede som bringar n†d
Fruktas utav heden
Martallskuggans s„ndebud
Svept i den ljudfyllda nattens skrud
Stj„rnhimmlen „r hans kylande brud
Och de vigs n„r kv„llning vidtar

Makt i starka n„var
I trollberg och skog
Men inf†r gud han b„var
I trollberg och skog
Klockans klang i korsmannens sp…r
Han dr†mmer om hedniska …r
Mot †demark han str„var
N„r kyrkklockan slog

Den dagabr„ckning vaga
I trollberg och skog
De f†rsta str…lar svaga
I trollberg och skog
Med vandringsstav i furstliga nord
Som skall sk…das och ej kl„s i ord
f†rt„ljts har m…ngen saga
fr…n trollberg och skog

Refr„ng:
I den str…lf…ngsfalnande himmelsgl†d
Vederg„llningens st„mma lj†d
Sj„ll†s vrede som bringar n†d
Fruktas utav heden
Martallskuggans s„ndebud
Svept i den ljudfyllda nattens skrud
Stj„rnhimmlen „r hans kylande brud
Och de vigs n„r kv„llning vidtarback to top
¤Lvadimmans Omdaning
¤lvadimmans virveldans i nattens serenad
Ett jungfruskimmer skrider †ver myrmarkernas mad
Dimsl†jor ses nu tr…da i f†rtrollande sk…despel
Denna stj„rnfagra syn har evigt pr„glat folktrons arvdel

Refr„ng:
Med f…ngarmar utav solr†ken t„t
I skogens djupa h†stmajest„t
En aftonm† g…r andl†sa fj„t

Hon tr„der p… den mosst„ckta jord
Med kvidet…rars dystra ord
Omskaldad i den fj„llh†ga nord

¤lvalekens dolda kraft fr…n sago…lders tid
V„ver sitt t†cken stillsamt upp mot den branta lid
Hos vandraren i natten som bevittnat dess †gonfr†jd
Snart …ngestdr†mmen tr„nger i hj„rtekammaren f†rt†jd

Refr„ng:
Med f…ngarmar utav solr†ken t„t
I skogens djupa h†stmajest„t
En aftonm† g…r andl†sa fj„t

Hon tr„der p… den mosst„ckta jord
Med kvidet…rars dystra ord
Omskaldad i den fj„llh†ga nordback to top
Ulvskrede
M†rker och m…ndimmors nattliga prakt
Famnar nu skogskl„tt h†lje
Tronar den molntyngda nordr†na trakt
Med varande k†ld i sitt f†lje

Bak tigande furor p… urmodig hed
I kvalfyllda skrymslen vad dv„ljes
Vad sk„rsk…dar girigt mot dalg…ngen ned
D„r sk„lvande skepnader kv„ljes

Refr„ng:
I skymning stryker blodh…gad ulv
P… hungersf„rd leder fr„nder
T†rtsdriven v„drar vidfaren skulv
Med d†den bak blottade t„nder
Flerst„mmigt rop invid granbergets block
Bryter den isande tystnad
R†dspr„ngda †gon i blodp„lsars flock
Glimmar av otyglad lystnad

Halvdager sprids †ver h†jd †ver …s
Skuggh„rar vakar p… liden
Men s„nkor och myr som av dimmorna n…s
D†ljes n„r dag „r f†rliden

Kall „ro jorden d„r vargbytet l…g
Varmt „r dess sinande fl†de
Den vakande s…rgam som h„rdnaden s…g
S„nker sig †ver den d†de

Refr„ng:
I skymning stryker blodh…gad ulv
P… hungersf„rd leder fr„nder
T†rtsdriven v„drar vidfaren skulv
Med d†den bak blottade t„nder
Flerst„mmigt rop invid granbergets block
Bryter den isande tystnad
R†dspr„ngda †gon i blodp„lsars flock
Glimmar av otyglad lystnad

M†rker och m…ndimmors nattliga prakt
Famnar nu skogskl„tt h†lje
Tronar den molntyngda nordr†na trakt
Med varande k†ld i sitt f†lje

Kall „ro jorden d„r vargbytet l…g
Varmt „r dess sinande fl†de
Den vakande s…rgam som h„rdnaden s…g
S„nker sig †ver den d†de

Refr„ng:
I skymning stryker blodh…gad ulv
P… hungersf„rd leder fr„nder
T†rtsdriven v„drar vidfaren skulv
Med d†den bak blottade t„nder
Flerst„mmigt rop invid granbergets block
Bryter den isande tystnad
R†dspr„ngda †gon i blodp„lsars flock
Glimmar av otyglad lystnadback to top
Fj¤Llstorm
Av nordlig pr„gel f†rst h†res viska
Den arga vind som fimbultrakter skola piska
I kulet v„der
Den h„rdar den som pinad †demark betr„der

Dess karga klagan s… †desdiger
Nu likt ett h„rskri emot himlab…gen stiger
Dess grymma iver
En h†stlig …rstidss…ng som tystnaden f†rdriver

Dess makt nu stegras, de veka fasar
Inf†r den stormbl…st som i luftf„rder rasar
Nu sorg befaras
Inunder olycksmoln d„r d†d skall vederfaras

De dystra toner som ekar …ter
Besjungs av fagra st„mmor som f†r vinden gr…ter
Den omilt kv„ver
D…, likt en vredgad gudom som sitt d†dsgarn v„ver

Refr„ng:
Ensligt land
Vid himlabrynets rand
D„r tysta furor tyngda st…r av trolska vemodsband
Fj„llets gnom
Betyngd i …lderdom
I bergets valv, vindens alv
Rik i fattigdom

Det r…der vargtid och br…da dagar
Ej ens den rovlystne j„rv i blodt†rst jagar
F†r regnets ilar
Bland klippors skydd d… han i blodruset vilar

N„r nordlig fornmakt sig fram…t bryter
I raseri d… ilsket fimbulstormen ryter
Den sj„lapr†var
Det starka folk som i f†rg„tna marker str†var

Den piskar nu fj„llets sn†kl„dda rygg
D„r rimfrostgr… j†keltungor best…r
Den isande kraft s… vederligt stygg
Varslar om vinter dr„pande sv…r

Refr„ng:
Ensligt land
Vid himlabrynets rand
D„r tysta furor tyngda st…r av trolska vemodsband
Fj„llets gnom
Betyngd i …lderdom
I bergets valv, vindens alv
Rik i fattigdomback to top
I H¦Stlig Dr¤Kt
I ydesn…rens huld du speglar furostam
Innerligt du str„var l„ngs k„llmossen fram
I gryningsfrostens f„gring s… klar s… kall
I h†stlig dr„kt, i h†stlig dr„kt

Ett vildmarkshymnaruims f„ngslande ton
Str„ckes emot skogshuldad vitterbergstron
Septemberprakten gyller den l†vt„ckta b„ck
I h†stlig dr„kt, i h†stlig dr„kt

Refr„ng:
De vita dimmornas f„rd du styr
Din bundsf†rvant „ro vinden som yr
L„ngs en margfaldig l…glands myr
Du stilla gl„nser i tystnad

I skymningstiden famnas ditt rofyllda sel
D„r videskuggor leker i ett skymlande sk…despel
Nu t†cken …ter stiger fr…n b„ckfl†dets h„rd
I h†stlig dr„kt, i h†stlig dr„kt

N„r vinterliga sl†jor sig s„nker ned
Och vattenytan h…rdnar av k†lden s… vred
Dock „nnu oss du f„gnar i islupen prakt
Ur h†stlig dr„kt, ur h†stlig dr„kt

Refr„ng:
De vita dimmornas f„rd du styr
Din bundsf†rvant „ro vinden som yr
L„ngs en margfaldig l…glands myr
Du stilla gl„nser i tystnad

Refr„ng:
De vita dimmornas f„rd du styr
Din bundsf†rvant „ro vinden som yr
L„ngs en margfaldig l…glands myr
Du stilla gl„nser i tystnadback to top
Myrdingar - Martyrium
Hj„rteslitande drama pr„glar m„rgelgrav
Rol†s seglar nattravn i aftonens villande hav
Myrding dansar ljus ur banemannens frid
Tills vederm†dans gryning illfundigt tar vid

Refr„ng:
Dv„rglika silhuetter p… torvmossen sig rest
Den dr†mska tord†nst„mma i dunkelheten v„ser hest
I pidsolsbarnens skuggv„rld brinner vredesmod
De bryta barri„ren skall och spilla den skyldiges blod

Fr†jdestulen myrding b†rd av martyrium
Nattravn visar stigen ut fr…n griftens rum
I forngr… mossa innesl†ts din kropp s… ung
Dit †de „ro sn„rjt i synden t†cken tung

Refr„ng:
Dv„rglika silhuetter p… torvmossen sig rest
Den dr†mska tord†nst„mma i dunkelheten v„ser hest
I pidsolsbarnens skuggv„rld brinner vredesmod
De bryta barri„ren skall och spilla den skyldiges blod

Martyrium - Din sj„l har slavat f†r nidingsd…d
Martyrium - F†r banemannen skall ej ges n…d

Refr„ng:
Dv„rglika silhuetter p… torvmossen sig rest
Den dr†mska tord†nst„mma i dunkelheten v„ser hest
I pidsolsbarnens skuggv„rld brinner vredesmod
De bryta barri„ren skall och spilla den skyldiges blodback to top
Allfader Vise
De s„ndebud
-Allfader vise
Vid blotklippans harg de sv„var
F†r den h†gste gud
-Allfader vise
Nu nidingen han b„var
I ljungeldars sky
-Allfader vise
De †gon skall han styra
Fr…n ovan ty
-Allfader vise
Ett offrat men vunnit fyra

I kvalv„drets mist
-Allfader vise
Om naten d… trollen str†va
Av ravnarnas list
-Allfader vise
De lockas att dagern pr†va
En dimma s… gr…
-Allfader vise
Himmel och jord f†renar
S… kall och r…
-Allfader vise
Bland liktyngda grenar

Refr„ng:
Ut p… de svarta hav
Sj†griftens l…gor
Stiger fr…n h†vdings grav

R†k famnar natten sval
Likb…l i v…gor
F„rd g…r mot h†gan sal

Kampeldens kung
-Allfader vise
Med dv„rgsmidda sv„rdet strider
I sinnet s… tung
-Allfader vise
P… …tta hovar rider
N„r valan sp…r
-Allfader vise
Om f†rutbest„mda †den
Ett underg…ngs …r
-Allfader vise
Leder oss in i d†den

Refr„ng:
Ut p… de svarta hav
Sj†griftens l…gor
Stiger fr…n h†vdings grav

R†k famnar natten sval
Likb…l i v…gor
F„rd g…r mot h†gan salback to top
Fj¤Lldrottningens Slott
M„ktigt skimmerregn †ver fj„llsilhuetters h†jd
Ett slott bland klippor synes fr…n kustlandets ist„ckta fjord
D„r vederstyggelsens skuta tidl†st blevo f†rt†jd
Dess skrov st…r sargat av den renande stormen dr„pande h…rd

Refr„ng:
En islupen dimbild mot bergstupen v„tter
P… stenb„dd ligger v…r fj„lldrottning djupt i dvala
Nu „r det l…ngt till solvita n„tter
De av „lvef„rden dansar p… h„llarna hala

Tr„get ekar r†sters rop genom natten tom
De ljuda skall †ver rikets vidd till dess h†gborgs kungliga torn
Snart s… skall de v„cka urbergets slumrande gnom
Vida skola h†ras furstliga st†tar fr…n bronsgjutna horn

M†rka skuggor r†r sig †ver berg och h„ll
M…nens str…lar brytes genom tigande l†vgrensverk
Dyster skepnad vandrar i debn sena kv„ll
Sk…dar troget †ver himlabrynet mantlad i s„rk

Refr„ng:
En islupen dimbild mot bergstupen v„tter
P… stenb„dd ligger v…r fj„lldrottning djupt i dvala
Nu „r det l…ngt till solvita n„tter
De av „lvef„rden dansar p… h„llarna hala

Stillhet r…der fr…n dunge till sk„r
M†rka moln sig dock vidgar
H„rar samlas och blodsfanan sv„r
Trohet, och tronen blidkar

M„ktigt skimmerregn †ver fj„llsilhuetters h†jd
¤ra …t de dr„pta som f†rhndrade fj„llrikets fall
D„r vederstyggelsens skuta tidl†st blevo f†rt†jd
Nu hon vaknat ur sin dvala och …ter h„rska skallback to top
Trollpiskat ¦Demarksblod
Skuggestalt i vintergryning h…llfast i skuldror
I …drorna sjuder tr„get trollpiskat †demarksblod
P… frostbesl†jad bergsklint sk†njes tr…nande huldror
De varelser „mnar f†rslava m„n av styrka och mod
En fager synvidd pr„glad utav fj„llmyr och branter
D„r …lderstigna furor resligt str„ckes mot skyn
Sn†kristall p… soldr„nkt gren likt isdiamanter
F†r vind de dansar lyriskt i †gonf„gnande syn

Refr„ng:
Genom skog och mark
¦ver frusen flark
Med spjutets spets upph†jd han s†ker sitt villebr…d
Genom skog och mark
Mot nordanvind s… stark
D„r svaglynta finner en d†d s… br…d

Vitter vandrad jord st…r kl„dd i vinter†dslig sl†ja
Han l…gm„lt sk…dar sp…ren fr…n †versinnlig v„rld
De synes i den djupa sn†n som l„nge sig skall dr†ja
I lidelsefrihetstrakt den m…ngbesjungna h„rd
Bland kitteldal och fj„llrygg han beger sig att h„mta
Sitt byte vars hj„rteblod skall f„rga isen r†d
I fj„rran bygd skola sj„laklockan h†ras kl„mta
N„r k†lden offer kr„vt, skall det „tas sorgebr†d

Refr„ng:
Genom skog och mark
¦ver frusen flark
Med spjutets spets upph†jd han s†ker sitt villebr…d
Genom skog och mark
Mot nordanvind s… stark
D„r svaglynta finner en d†d s… br…dback to top
Draugen
N„r m…nstrimman svinner fr…n v…gornas svall
Dess moder bak molnskyar vandrar trind
Den klagande lymningens viderskall
Ljuder i bitande avlandsvind

I aftonens m†rker d… stormarna skred
P… nordrikets djupsvarta b†ljande hav
Draugens skepnad p… v…gorna red
¦ver dess virvlande vattengrav

B†ljeb„garens vildsinta kast
Sen urminnes sk„nker ett k„rvhetens arv
I skenr†k nu skymtas grymvulen gast
En v…lnad som varslar om vemodets darv

I kv„vande m†rker han nidrades ung
Sorgf„llighetens b†rda han b„r
Sj„len nu irrf„rdar †destung
Bland l†mska blidklippors tigande h„r

Refr„ng:
Ett kustlandskap i daggvuren tid
Den dystraste ymn av stormarnas hymn
Draugen beskuggar sj†mannafrid
I m†rker mareldsskimmer tar vid

N„r m…nstrimman svinner fr…n v…gornas svall
Dess moder bak molnskyar vandrar trind
Den klagande lymningens viderskall
Ljuder i bitande avlandsvind

I aftonens m†rker d… stormarna skred
P… nordrikets djupsvarta b†ljande hav
Draugens skepnad p… v…gorna red
¦ver dess virvlande vattengrav

Refr„ng:
Ett kustlandskap i daggvuren tid
Den dystraste ymn av stormarnas hymn
Draugen beskuggar sj†mannafrid
I m†rker mareldsskimmer tar vidback to top
Skymningsdans
Han l„nge bevandrat den m…ngmila skog
Med sorgepinat sinne
Sj„lav…ndan hans livk„lla tog
Sen …r av m…ngfald hans tillt„nkta dog

Ensligheten och k†ld honom t„rt
Hans vemodssj„l f†rtenas
F†rdriven „r dr†mmen som honom har n„rt
Fr„nder han l„mnat, allt som han h†ll k„rt

Refr„ng:
St„mmor s… sp„da trollbinder och v„rmer hans blod
Mot b„cklandskap leder han stegen
Skuggl†sa varelser vackra som skogarnas r…
I d„vmark dess sorger framtr„der

Bland stammar som sk…dat den t„rande h†st
G…r sagolika v„sen
Skymningsdansen som sk„nker hans tr†st
Nu lindras den sm„rta som tyngde hans br†st

I gryningstimman de „lvtoner lj†d
I l†mskhet evigt ljuda
De skola stiga mot himmelen r†d
Skymningdansen, den sorgbrutnes d†d

Refr„ng:
St„mmor s… sp„da trollbinder och v„rmer hans blod
Mot b„cklandskap leder han stegen
Skuggl†sa varelser vackra som skogarnas r…
I d„vmark dess sorger framtr„derback to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy